โลโก้เว็บไซต์ การตรวจรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า น่าน วันที่ 25 พ.ค. 2565 ณ ห้องเอื้องจำปา อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การตรวจรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า น่าน วันที่ 25 พ.ค. 2565 ณ ห้องเอื้องจำปา อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 พฤษภาคม 2565 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา