โลโก้เว็บไซต์ mou with Fukui u. (koyori project 2022) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

mou with Fukui u. (koyori project 2022)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 พฤษภาคม 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านงานวิจัย ผสานความร่วมมือมหาวิทยาลัยฟุกุอิสนับสนุนการออกแบบสร้างสรรค์ ดึงหัตถกรรมท้องถิ่น พัฒนางานหัตถศิลป์สู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added)
          วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้แทนอธิการบดี ในพิธีลงนามความร่วมม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา