โลโก้เว็บไซต์ 11 04-65 MOU มูลนิธิกสิกรไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

11 04-65 MOU มูลนิธิกสิกรไทย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 เมษายน 2565 โดย มทร.ล้านนา



มทร.ล้านนา จับมือ มูลนิธิกสิกรไทย ตั้งศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช ร่วมมือพันธมิตรพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม บูรณาการองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน พัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
        วันที่ 11 เมษายน  2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา