โลโก้เว็บไซต์  BRIC Progam 2016 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

BRIC Progam 2016

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบการเรียนการสอนร่วมระหว่าง Brawijaya-RMUTL International Class Program ; BRIC Program
วันที่ 27 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม  2559 อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร คณาจารย์ นำนักศึกษ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา