โลโก้เว็บไซต์ Retreat 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

Retreat 1

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มีนาคม 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เปิดเวทีระดมสมองวางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตั้งเป้าสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ระดับมาตรฐานสากล
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมทบทวนนโยบายและการบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Retreat) ครั้งที่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา