โลโก้เว็บไซต์ 18-02-65 อบรมสามเณร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

18-02-65 อบรมสามเณร

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 20 กุมภาพันธ์ 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมการสร้างความสามารถทางด้านช่าง ระดับ 1 ให้แก่สามเณร
               เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา