โลโก้เว็บไซต์ 3ส.ค.64รางวัลศิลปวัฒนธรรม  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

3ส.ค.64รางวัลศิลปวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 สิงหาคม 2564 โดย มทร.ล้านนารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม   ประจำปี 2564  สาขามนุษยศาสตร์  ประเภทบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นางสุทินา พึ่งทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ผศ.สุพจน์ พฤกษะวัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรมหาวิทยาลัยราช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา