โลโก้เว็บไซต์ 10มี.ค.64อบรมเตรียมพร้อมออกทำงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

10มี.ค.64อบรมเตรียมพร้อมออกทำงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อ การทำงานและปัจฉิมนิเทศออนไลน์
วันที่ 10  มีนาคม  2564  ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์  ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา