โลโก้เว็บไซต์ 3มี.ค.64เทิดพระเกียรติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

3มี.ค.64เทิดพระเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 มีนาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปี 2564
วันที่ 3 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา