โลโก้เว็บไซต์ 12มี.ค.63พิธีปัจฉิม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

12มี.ค.63พิธีปัจฉิม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 มีนาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 12 มีนาคม 2564  ที่อาคารอเนกประสงค์  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา