โลโก้เว็บไซต์ 30ต.ค.63ผดุงราษฎร์ดูงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

30ต.ค.63ผดุงราษฎร์ดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 ตุลาคม 2563 โดย มทร.ล้านนานักเรียนโรงเรียนผดุงราษฎร์ เรียนรู้นอกห้องเรียน กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
วันที่ 30 ตุลาคม 2563    คณะครูและนักเรียนโรงเรียนผดุงราษฎร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 127  คน  ศึกษาดูงานเรียนรู้นอกห้องเรียน  ที่คณะวิทยาศาสตร์และ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา