โลโก้เว็บไซต์ 19ต.ค.63โรจน์ดูงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

19ต.ค.63โรจน์ดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 ตุลาคม 2563 โดย มทร.ล้านนานักเรียนโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
วันที่ 19 ตุลาคม 2563  ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา