โลโก้เว็บไซต์ 1 ก.ค.63ถวายเทียนพรรษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

1 ก.ค.63ถวายเทียนพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาถวายเทียนพรรษา  ประจำปีการศึกษา  2563
วันที่  1 กรกฎาคม  2563   ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา  ประจำปีกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา