โลโก้เว็บไซต์ 1-2ก.ค.63จุดคัดกรอง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

1-2ก.ค.63จุดคัดกรอง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาเปิดเทอม1/2563 มทร.ล้านนา พิษณุโลก ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ
ช่วงเปิดภาคเรียน 1/2563 มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ล้า​นนา ​พิษณุโลก​ ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัด​อุณหภูมิ​ร่างกาย​ของนัก​ศึกษา​และ​บุคลากร​ก่อน​เข้า​ภายใน​มหา​วิทยาลัย​ ตา มมาตร​การป้องกัน​ปัญหา​การ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา