โลโก้เว็บไซต์ งานวิจัยพิบูลสงคราม12ก.พ.63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานวิจัยพิบูลสงคราม12ก.พ.63

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามครั้งที่ 6 ประจำปี 2563
วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2563  ดร.โสภณา  สำราญ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามคร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา