โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามครั้งที่ 6 ประจำปี 2563  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามครั้งที่ 6 ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1609 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2563  ดร.โสภณา  สำราญ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามครั้งที่ 6 ประจำปี 2563   โดยมี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเครือข่ายเจ้าภาพ เพื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ สร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันต่างๆ

          โอกาสนี้  คณาจารย์และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา พิษณุโลก  เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563  ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4 อาคาร e-library สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก  โดยผลงาน ดังต่อไปนี้

1.การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก

ผู้นำเสนอ : M - อาจารย์ ดร.วิทยา   พรหมพฤกษ์

2.ผลของระยะสุกและชนิดของสารละลายออสโมติกต่อคุณลักษณะกายภาพของมะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง

ผู้นำเสนอ : F - นางสาวสุริยาพร   นิพรรัมย์

3.เครื่องช่วยส่องหาเชื้อตัวอ่อนในไข่ไก่ โดยใช้ตัวตรวจจับความเข้มแสง

ผู้นำเสนอ : M - นายพินิจ   บุญเอี่ยม

4.โปรแกรมควบคุมสภาวะของสมาร์ทฟาร์มผ่านระบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟสบนหน้าเว็บบราวเซอร์

ผู้นำเสนอ : F - อาจารย์ ดร.Duaeraem   Phaengkieo

5.ตู้เปิดฝาจุกแบตเตอรี่พร้อมตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัติ

ผู้นำเสนอ : M - อาจารย์ ดร.เอกรัฐ   ชอุ่มเอียด

6.ชุดดูแลสภาพน้ำและทำความสะอาดบ่อกึ่งอัตโนมัติ

ผู้นำเสนอ : M - นายกิตติศักดิ์   ศรีสวัสดิ์

7.ผลของน้ำหมักชีวภาพต่อผลผลิตข้าวหอมธรรมศาสตร์

ผู้นำเสนอ : F - อาจารย์ ดร.สุจิตรา   เรืองเดชาวิวัฒน์ (ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว)

8.ออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิระบบให้น้ำและธาตุอาหารภายในโรงเรือนเพาะปลูก

ผู้นำเสนอ : M - นายbunyarit   Wangngon (บุญญฤทธิ์ วังงอน)

9.ระบบตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซและป้องกันอัคคีภัยอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน

ผู้นำเสนอ : M - อาจารย์ ดร.เดือนแรม   แพ่งเกี่ยว

10.ออกแบบชุดกลไกลับใบมีดสำหรับเครื่องสับเอนกประสงค์

ผู้นำเสนอ : M - อาจารย์บุญญฤทธิ์   วังงอน

11.เครื่องผสมฮอร์โมนกับอาหารแปลงเพศสำหรับปลานิล

ผู้นำเสนอ : M - นายทวีรัฐ   ลีวพงศ์

12.การพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนร่วมกับอีแวปปอเรเตอร์

          ผู้นำเสนอ : นายเอกรัฐ  ชอุ่มเอียด

13.ออกแบบหุ่นยนต์ล้างแผงโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติโดยโปรแกรมอาดูโน่

ผู้นำเสนอ : M - อาจารย์บุญญฤทธิ์   วังงอน

 

 

ภาพ – อ.สุภณณ  พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา