โลโก้เว็บไซต์ การจัดการศึกษาดูงาน11ก.พ.63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การจัดการศึกษาดูงาน11ก.พ.63

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนาสาขาการจัดการ ศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์นอกสถานที่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2563   ดร.กาญจนา ทวินันท์  พร้อมด้วย  อ.มนตรี ธรรมพัฒนากูล ดร.เนตรนภางค์ ทองศรี และนักศึกษา บธ.บ 3.6 และ บธ.บ 3.8 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา