โลโก้เว็บไซต์ 22ม.ค.63จิตอาสา904บรรยาย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

22ม.ค.63จิตอาสา904บรรยาย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนาจิตอาสา 904 บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
วันที่  22  มกราคม  2563  วิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ” รุ่น 4/62 " เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"  ในหัวข้อ  เรื่องสถาบันพระมหา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา