โลโก้เว็บไซต์ บวงสรวงงานแผ่นดินพระนเรศวร2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บวงสรวงงานแผ่นดินพระนเรศวร2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนาพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563
วันที่ 8 มกราคม  2563  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย ผศ.กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน  รองคณบดีคณะบริหารธุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา