โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม IT Camp เพื่อน้อง2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรม IT Camp เพื่อน้อง2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนากิจกรรม IT Camp เพื่อน้อง โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
วันที่  19  ธันวาคม  2562  คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   จัด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา