โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมผู้ประกอบการเบื้องต้น รุ่นที่ 2 โครงการ Start Up ปี2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมผู้ประกอบการเบื้องต้น รุ่นที่ 2 โครงการ Start Up ปี2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมผู้ประกอบการเบื้องต้น รุ่นที่ 2 โครงการ Start Up ปี2559
วันที่ 21 มิถุนายน  2559  เวลา 08.30 - 09.00 น. ดร.ชวชาต สุคนธปฏิภา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา