โลโก้เว็บไซต์ วันสวรรคต ร.9  13ต.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันสวรรคต ร.9 13ต.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม  2562  เวลา  07.00 น. ดร.โสภณา  สำราญ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  พร้อมด้วย...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา