โลโก้เว็บไซต์ อบร่วมข้าวแปรรูป17ก.ย.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อบร่วมข้าวแปรรูป17ก.ย.62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ “การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปข้าว สู่ข้าวอ่อนกึ่งสำเร็จรูปสำหรับตลาดพิเศษ”
วันที่ 17 กันยายน 2562  ที่ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย   ดร.สุริยาพร นิพรรัมย์ อ.คชรัตน์ ทองฟัก  และ อ.สุรีย์รัตน์ บัวชื่น    อาจารย์คณะวิท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา