โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ “การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปข้าว  สู่ข้าวอ่อนกึ่งสำเร็จรูปสำหรับตลาดพิเศษ”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ “การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปข้าว สู่ข้าวอ่อนกึ่งสำเร็จรูปสำหรับตลาดพิเศษ”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 กันยายน 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 567 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 กันยายน 2562  ที่ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย   ดร.สุริยาพร นิพรรัมย์ อ.คชรัตน์ ทองฟัก  และ อ.สุรีย์รัตน์ บัวชื่น    อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   ดร.กาญจนา ทวินันท์ และ  อ.มนตรี ธรรมพัฒนากูล  อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากผลการวิจัยสู่ชุมชน หลักสูตร “การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปข้าว  สู่ข้าวอ่อนกึ่งสำเร็จรูปสำหรับตลาดพิเศษ” ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)  ภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดงาน  ซึ่งมีตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการแปรรูปข้าว ตัวแทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด  ตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชน  บุคคลที่สนใจ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จำนวน 30 คน   ทั้งนี้  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของข้าวหอมมะลิในระยะข้าวอ่อน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลื่นเสียงในกระบวนการผลิตข้าวอ่อนกึ่งสำเร็จรูป ตลอดจนการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าวของเกษตรกรไทย

 

ภาพ- นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา