โลโก้เว็บไซต์ งานประชุมวิชาการ มทร.ล้านนา 24-26ก.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานประชุมวิชาการ มทร.ล้านนา 24-26ก.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนาครั้งที่ 11
ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  พร้อมด้วย  คณาจารย์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  เข้า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา