โลโก้เว็บไซต์ ร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนาครั้งที่ 11  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนาครั้งที่ 11

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 263 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  พร้อมด้วย  คณาจารย์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนาครั้งที่ 11  และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ครั้งที่ 10  ระหว่างวันที่  24 – 26  กรกฎาคม  2562  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่  ภายในงานดังกล่าว คณาจารย์ พนักงาน  และ นักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน  11 ผลงาน  การนำเสนอในภาคโปสเตอร์  จำนวน  10  ผลงาน  และการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับอุดมศึกษา  จำนวน  1  ผลงาน 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง มีภารกิจร่วมกันตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพุทธศักราช 2548 ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยตระหนักถึงความสำคัญของการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันกับนานาประเทศ ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจและภารกิจร่วมกันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง จึงมีการจัดงานประชุมวิชาการร่วมกันในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั้ง 9 แห่ง โดยหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นเวทีในการแปลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่สังคมภายนอก ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 

ภาพ- รัชนีกร  แรงขิง

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา