โลโก้เว็บไซต์ รับน้องดำนา3ก.ค.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รับน้องดำนา3ก.ค.2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมสร้างสรรค์รับน้องดำนา
วันพุธที่  3  กรกฎาคม 2562  เวลา 16.00 น. ที่แปลงนาสาธิตสาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   โดย  อาจารย์วริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา