โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย3ก.ค.2562   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย3ก.ค.2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่  3 กรกฎาคม 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ  2562 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา