โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำนักศึกษา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำนักศึกษาและจัดเตรียมความพร้อมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
วันที่ 4 มิถุนายน  2562  นางสุทินา  พึ่งทอง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาความรู้ก้าว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา