โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำนักศึกษาและจัดเตรียมความพร้อมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2562   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำนักศึกษาและจัดเตรียมความพร้อมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 559 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 มิถุนายน  2562  นางสุทินา  พึ่งทอง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำนักศึกษา  และจัดเตรียมความพร้อมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2562  โดยงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา กองการศึกษา ดำเนินการจัดขึ้น ระหว่างวันที่  4 – 5 มิถุนายน 2562 เพื่อให้ความรู้เรื่องระเบียบต่างๆ ของสภานักศึกษา  สโมสรนักศึกษาพื้นที่ สโมสรนักศึกษาคณะ  ในการกำหนดรอบทิศทางทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ  ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาในการทำกิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพ  มีความกล้าแสดงออก  กล้าตัดสินใจ อย่างถูกต้องเหมาะสม  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำนักศึกษา ให้มีความสามัคคี และพร้อมที่จะร่วมมือกันทำงานด้านผู้นำนักศึกษาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  ต่อไป 
          โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา   สโมสรนักศึกษาพื้นที่ และสโมสรนักศึกษาคณะ    เข้าร่วมจำนวน  80  คน  ณ  หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง  50 ปี

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา