โลโก้เว็บไซต์ อบรมระบบเว็บไซต์29พ.ค.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อบรมระบบเว็บไซต์29พ.ค.2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้งานเว็บไซต์​มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ล้า​นนา​ พิษณุโลก
วันที่ 29 พฤษภ​าคม 2562 ผศ.วรางคณา กรุยรุ่งโรจน์​ หัวหน้างานส่งเสริมวิทยบริการและ​เทคโนโลยี​สารสนเทศ​ กองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา