โลโก้เว็บไซต์ โครงการขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้งานเว็บไซต์​มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ล้า​นนา​ พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้งานเว็บไซต์​มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ล้า​นนา​ พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 พฤษภาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 313 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 พฤษภ​าคม 2562 ผศ.วรางคณา กรุยรุ่งโรจน์​ หัวหน้างานส่งเสริมวิทยบริการและ​เทคโนโลยี​สารสนเทศ​ กองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้งานเว็บไซต์​มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ล้า​นนา​ พิษณุโลก​ ณ ห้อง 1453 ชั้น 5 อาคารวิทยบริ​การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก  นางสาววิไลวรรณ  แสนชนะ  นางสาวคัชรินทร์  ทองฟัก  อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  พร้อมด้วย  นายณัฐภัทร  มาแดง  ช่างเทคนิค    เป็นวิทยากร  บรรยาให้ความรู้กับ บุคลากร  ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ข่าว/ภาพ-ปภาดา พลอย​อิ่ม​ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา