โลโก้เว็บไซต์ อบรมหลักสูตร “การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์เบื้องต้น”  25-28ก.พ.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อบรมหลักสูตร “การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์เบื้องต้น” 25-28ก.พ.62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนา





ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา