โลโก้เว็บไซต์ เรียนรู้สนุกกับวิทยาศาสตร์ 23ม.ค.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เรียนรู้สนุกกับวิทยาศาสตร์ 23ม.ค.2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาเรียนรู้สนุกกับวิทยาศาสตร์ ที่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมมือกับโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  ให้กับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 เทอมที่ 1 ในการเป็นอาจารย์พิเศษส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา