โลโก้เว็บไซต์ ลงนามข้อตกลง อบต.วัดพริก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ลงนามข้อตกลง อบต.วัดพริก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลวัดพริก
วันที่ 18 มกราคม 2562   นางสุทินา  พึ่งทอง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย  นางอารยา  นุ่มนิ่ม  หัวหน้า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา