โลโก้เว็บไซต์ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพล4ม.ค.2562   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา