โลโก้เว็บไซต์ ร่วมงานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 31  ประจำปี 2562  “พิดโลกเกมส์”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมงานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ประจำปี 2562 “พิดโลกเกมส์”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาร่วมงานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ประจำปี 2562 “พิดโลกเกมส์”
วันที่ 19  ธันวาคม  2561  นางสุทินา  พึ่งทอง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  พร้อมด้วย  นางสาวภัทรพร  ชัยสิทธิ์  งานหลักสูตร  ร่วมงานพิธีปิด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา