โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบรุ่นที่ 55  ประจำปีการศึกษา 2561   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีมอบรุ่นที่ 55 ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 4 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา