โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมศึกษาดูงานตามศาสตร์พระราชา  1ก.พ.61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมศึกษาดูงานตามศาสตร์พระราชา 1ก.พ.61

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาสาขาการจัดการ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามศาสตร์พระราชา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2561  ดร.กาญจนา ทวินันท์ อ.สวรรยา หาญวงษา  อ.มนตรี ธรรมพัฒนากุล และนักศึกษาระดับชั้น บธ.บ. 3.6 และ  บธ.บ. 3.8  สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา