โลโก้เว็บไซต์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ศูนย์สอบV-NET ดูแลสนามสอบสังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษา  14 แห่ง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ศูนย์สอบV-NET ดูแลสนามสอบสังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษา 14 แห่ง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ธันวาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1316 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประธานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วย  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  รองประธานศูนย์สอบฯ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับปวช.3 และ ระดับ ปวส.2 ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

          การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ซึ่งได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ในการดำเนินงานเป็นศูนย์ ของการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2560   เพื่อเป็นการทดสอบความรู้  และความคิดของนักเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรงศึกษาธิการ  สำหรับนักเรียนปีสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)  ในวันที่  16 ธันวาคม  2560   และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)  วันที่  17 ธันวาคม 2560 โดยศูนย์สอบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   เป็นผู้ดำเนินการและดูแลการสอบ  ซึ่งมีสนามสอบที่รับผิดชอบ จำนวน  14  สนามสอบ ในพื้นที่ 4  จังหวัด  ได้แก่  เพชรบูรณ์  สุโขทัย   พิจิตร และพิษณุโลก    ให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ได้มาตรฐาน  มีความยุติธรรม

 

ปภาดา พลอยอิ่ม –รายงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา