โลโก้เว็บไซต์ พบแม่ทัพภาคที่3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พบแม่ทัพภาคที่3

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนาผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย  รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมคณะ เข้าพบ แม่ทัพภาคที่3
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองอธิการบดี ผู้ช่วย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา