โลโก้เว็บไซต์ มอบกระเช้าผู้ว่าราชการจังหวัด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มอบกระเช้าผู้ว่าราชการจังหวัด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก(คนใหม่)
วันที่ 10 ตุลาคม 2560  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  พร้อมด้วย รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  อ.บุญฤทธิ์ สโมสร  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา