โลโก้เว็บไซต์ สาขาบริหารธุจชรกิจจัดอบรม พัฒนาศักยภาพสู่อาเซียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สาขาบริหารธุจชรกิจจัดอบรม พัฒนาศักยภาพสู่อาเซียน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนาสาขาบริหารธุจชรกิจจัดอบรม พัฒนาศักยภาพสู่อาเซียน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. นักศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา