โลโก้เว็บไซต์ บ.แฮร์เวฟฯดูเครื่องต้นแบบ -เครื่องสีข้าวแบบครัวเรือน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บ.แฮร์เวฟฯดูเครื่องต้นแบบ -เครื่องสีข้าวแบบครัวเรือน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนาบ.แฮร์เวฟฯดูเครื่องต้นแบบ -เครื่องสีข้าวแบบครัวเรือน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ดร.ชวชาต สุคนธปฏิภาค ผอ.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา