โลโก้เว็บไซต์ โครงการ “เศรษฐกิจฐานรากการท่องเที่ยวและบริการของตำบลบ้านกร่าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการ “เศรษฐกิจฐานรากการท่องเที่ยวและบริการของตำบลบ้านกร่าง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนาโครงการ “เศรษฐกิจฐานรากการท่องเที่ยวและบริการของตำบลบ้านกร่าง
ช่วงบ่าย ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องประชุม 1423 ชั้น2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา