โลโก้เว็บไซต์ ร่วมงานรัฐพิธี วันปิยมหาราช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมงานรัฐพิธี วันปิยมหาราช

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนาร่วมงานรัฐพิธี วันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2559 รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย ผศ.นพดล ตรีรัตน์ รกท.ผ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา