โลโก้เว็บไซต์ 4ส.ค.66โครงการPIสายสนับสนุน มทร.พล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

4ส.ค.66โครงการPIสายสนับสนุน มทร.พล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 สิงหาคม 2566 โดย มทร.ล้านนาโครงการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากร ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระยะที่ 2 (The Predictive Index : PI)
วันที่ 4 สิงหาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานเปิด  โครงการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากร ผ่านแพล...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา