โลโก้เว็บไซต์ 3ส.ค.66นักเรียนพันธ์ุดี กทภ.3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

3ส.ค.66นักเรียนพันธ์ุดี กทภ.3

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 สิงหาคม 2566 โดย มทร.ล้านนาการประชุมสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” กองทัพภาคที่ 3
วันที่ 3 สิงหาคม 2566   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิกา...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา