โลโก้เว็บไซต์ พิธีบวงสรวงพระพิรุณ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีบวงสรวงพระพิรุณ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนาพิธีบวงสรวงพระพิรุณ
วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา