โลโก้เว็บไซต์ 21 กพ ุ66 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

21 กพ ุ66

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดย มทร.ล้านนาอธิการบดีรับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาสที...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา